Pravilnik o nagradah DSFTP

PRAVILNIK O NAGRADAH

Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev

 

OPREDELITEV NAGRAD

 

1. člen

 

Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev (v nadaljevanju: Društvo) podeljuje naslednje nagrade za vrhunske prevode avdiovizualnih vsebin iz tujih jezikov v slovenščino in iz slovenščine v tuje jezike:

 

- nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo; nagrada se imenuje po ugledni prevajalki in pionirki podnaslovnega prevajanja v Sloveniji;

 

-  društvene žanrske nagrade. 

 

Društvene žanrske nagrade so:

 

- nagrada za podnaslovni prevod celovečernega igranega filma v slovenščino;

- nagrada za prevod celovečernega animiranega ali igranega filma za sinhronizacijo v slovenščino;

- nagrada za prevod dokumentarne oddaje ali dokumentarnega filma s področja družboslovja in humanistike v slovenščino;

- nagrada za prevod poljudnoznanstvene oddaje ali poljudnoznanstvenega filma s področja naravoslovja in tehnike v slovenščino;

- nagrada za prevod igrane nadaljevanke ali nanizanke v slovenščino;

- nagrada za prevod otroške risanke ali risane serije, otroške ali mladinske oddaje ali serije oziroma filma v slovenščino;

- nagrada za prevod celovečernega filma, dokumentarne oddaje ali otroške oddaje v tuj jezik.

 

Društvo lahko podeli tudi nagrade za vrhunske prevode drugih avdiovizualnih vsebin.

 

2. člen

 

Nagrado za življenjsko prevajalsko delo ali vrhunski prevod posamezne oddaje lahko dobijo člani in nečlani Društva.

 

Posameznik lahko dobi nagrado za življenjsko delo največ enkrat, za posamezen žanr pa večkrat, vendar ne za isti prevod in ne v dveh zaporednih letih.

 

Za nagrado za posamezen vrhunski prevod se upoštevajo objave iz zadnjih treh let pred podelitvijo.

 

3. člen

 

Kandidate za nagrado lahko predlagajo posamezniki, ustanove s področja medijev in društvena komisija. Predlagatelji morajo svoj izbor pisno utemeljiti.

 

Predlagatelji morajo pri predlogih upoštevati kakovost, zahtevnost in pomembnost prevoda oziroma prevajalskega opusa.

 

Vsi predlogi veljajo samo za podelitev nagrad v tekočem letu.

 

 

RAZPISNI POSTOPEK

 

4. člen

 

Društvo objavi razpis za nagrade praviloma enkrat na leto. Z razpisom se določi rok za oddajo predlogov in opredelijo pogoji sodelovanja.

 

Razpis je objavljen na spletni strani Društva in v medijih.

 

Društvo praviloma podeljuje nagrade vsako leto. Nagrajenec za življenjsko delo in za posamezni žanr je praviloma eden, izjemoma jih je lahko tudi več.

 

5. člen

 

Predloge, prejete v razpisnem roku, obravnava društvena komisija za nagrade in priznanja.

 

Člane komisije imenuje upravni odbor DSFTP. Njihov mandat traja dve leti. Upravni odbor društva lahko podaljša mandat posameznega člana komisije ali vseh njenih članov.

 

Članov društvene komisije je pet: štirje člani Društva in en zunanji sodelavec s področja medijskega prevajanja. Člani komisije med seboj izberejo predsednika komisije.

 

Člani komisije ne morejo konkurirati za nagrade.

 

6. člen

 

Komisija je pri svojem delu neodvisna, lahko pa se opira na mnenja zunanjih strokovnjakov.

 

Komisija mora pri presoji upoštevati posebne tehnične, oblikovne in jezikovne značilnosti prevajanja avdiovizualnih vsebin oziroma posameznih žanrov.

 

7. člen

 

Seje komisije sklicuje njen predsednik. Na seje komisije je vabljen tudi predsednik upravnega odbora Društva ali njegov namestnik. 

 

Če je potrebno dodatno strokovno mnenje, so na seje komisije lahko vabljeni tudi drugi strokovnjaki za medijsko prevajanje.

 

O izbiri nagrajencev smejo odločati samo člani komisije.

 

8. člen

 

Seje komisije so sklepčne, če so navzoči vsaj trije člani. Predlog je sprejet z absolutno večino, tj. najmanj tremi glasovi. 

 

9. člen

 

Komisija pisno utemelji predloge nagrad in z njimi seznani upravni odbor. Utemeljitve upravnemu odboru predstavi predsednik komisije.

 

Upravni odbor sprejme ali zavrne predloge komisije.

 

Če upravni odbor predloge zavrne v celoti, Društvo razpis ponovi. Če upravni odbor zavrne le posamezne predloge, nagrade v teh kategorijah v letu razpisa niso podeljene.

 

 

KONČNE DOLOČBE

 

10. člen

 

Društvo nagrajencem podeli listine oz. plakete in simbolično darilo.

 

Listino podpišeta predsednik komisije in predsednik upravnega odbora.

 

Vsi stroški, povezani s podelitvijo nagrad, se krijejo iz članarine Društva.

 

11. člen

 

Upravni odbor določi datum in kraj podelitve nagrad.

 

Podelitev nagrad je javna. Upravni odbor Društva na spletni strani obvesti javnost o

kraju in času podelitve.

 

12. člen

 

Pravilnik začne veljati, ko ga v skladu s statutom sprejme upravni odbor Društva.

 

 

Jerca Kos

predsednica UO DSFTP

 

V Ljubljani, 4. 6. 2020